บล็อกสำหรับฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับทุกคน

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. ช่วยจัดสถานที่ในการส่งข้อสอบ
2. จัดข้อสอบให้อาจารย์คุมสอบ
3. เดินส่งข้อสอบรายวิชาต่างๆ


ผลการปฏิบัติงาน/ความรู้ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้การบริหารงานของคณะครูในการจัดสอบ
2. นักเรียนแต่ละห้องทำข้อสอบเสร็จไม่พร้อมกัน ทำให้ยากต่อการเก็บ

ปัญหาและการแก้ไข

วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. ช่วยจัดสถานที่ในการส่งข้อสอบ
2. จัดข้อสอบให้อาจารย์คุมสอบ
3. เดินส่งข้อสอบรายวิชาต่างๆ


ผลการปฏิบัติงาน/ความรู้ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้การบริหารงานของคณะครูในการจัดสอบ
2. นักเรียนแต่ละห้องทำข้อสอบเสร็จไม่พร้อมกัน ทำให้ยากต่อการเก็บข้อสอบ


ปัญหาและการแก้ไข

สัปดาห์ที่ 17-18 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
       - ได้เรียนรู้การจัดระบบการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้
- ได้เรียนรู้การจัดทำผลการจัดกิจกรรมชุมนุม
- ได้เรียนรู้การกระตุ้นให้นักเรียนส่งงานมากขึ้น
- ได้เรียนรู้การจัดระบบการศึกษาต่างๆ ภายในโรงเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการสอนติวให้กับนักเรียน
- ได้เรียนรู้หลักการออกข้อสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
- ได้เรียนรู้การประเมินนักเรียนที่ติด มส.
- ได้เรียนรู้การเก็บคะแนนให้สอดคล้องกับผลงานของนักเรียน
- ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมในการคิดคะแนน
- ได้เรียนรู้วิธีการสอนให้สอดคล้องกับเวลา
- ได้เรียนรู้การบริหารงานของคณะครูในการจัดสอบ

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
- เนื่องจากใกล้ถึงช่วงสอบปลายภาคแล้ว ดังนั้นจึงต้องกำหนดวันส่งงานให้กับนักเรียน
- เนื่องจากข้อสอบที่ออกค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อสอบบางข้อ
- เนื่องจากนักเรียนที่สอนหนีเรียนจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องส่งผล มส.
- เนื่องจากข้อสอบมีจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องแบ่งกันพิมพ์
- เนื่องจากนักเรียนบางคนสอบไม่ผ่าน ดังนั้นจึงต้องให้สอบแก้ตัว
- นักเรียนแต่ละห้องทำข้อสอบเสร็จไม่พร้อมกัน ทำให้ยากต่อการเก็บข้อสอบ
- เนื่องจากข้อสอบมีจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องใช้เวลานานในการจัดทำ จึงต้องอาศัยการแบ่งงานกันทำ
  
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
        - วิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน
        - การใช้โปรแกรม Bookmark ในการกรอกคะแนนของนักเรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ
        เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาคเรียน ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียนเพิ่มเติมด้วย

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. ช่วยจัดสถานที่ในการส่งข้อสอบ
2. จัดข้อสอบให้อาจารย์คุมสอบ
3. เดินส่งข้อสอบรายวิชาต่างๆ


ผลการปฏิบัติงาน/ความรู้ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้การบริหารงานของคณะครูในการจัดสอบ
2. นักเรียนแต่ละห้องทำข้อสอบเสร็จไม่พร้อมกัน ทำให้ยากต่อการเก็บข้อสอบ


ปัญหาและการแก้ไข

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. ช่วยจัดสถานที่ในการส่งข้อสอบ
2. จัดข้อสอบให้อาจารย์คุมสอบ
3. เดินส่งข้อสอบรายวิชาต่างๆ


ผลการปฏิบัติงาน/ความรู้ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้การบริหารงานของคณะครูในการจัดสอบ
2. นักเรียนแต่ละห้องทำข้อสอบเสร็จไม่พร้อมกัน ทำให้ยากต่อการเก็บข้อสอบ


ปัญหาและการแก้ไข
1. เนื่องจากข้อสอบมีจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องใช้เวลานานในการจัดทำ จึงต้องอาศัยการแบ่งงานกันทำ

วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. ช่วยดูแลนักเรียนขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ
2. ช่วยดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการสอนติว NT ภาษาอังกฤษ
3. เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
(อ 22102) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 201, 20และ 211
4. ตรวจข้อสอบรายหน่วย

ผลการปฏิบัติงาน/ความรู้ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้วิธีการสอนให้สอดคล้องกับเวลา
2. ได้เรียนรู้ผลการเรียนของนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
1. เนื่องจากนักเรียนบางคนสอบไม่ผ่าน ดังนั้นจึงต้องให้สอบแก้ตัว

วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. ช่วยดูแลนักเรียนขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ
2. เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22102) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 201, 203, 207 และ 209
3. ตรวจข้อสอบรายหน่วย
4. เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ผลการปฏิบัติงาน/ความรู้ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้วิธีการสอนให้สอดคล้องกับเวลา
2. ได้เรียนรู้ผลการเรียนของนักเรียน
3. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในแต่ละระดับ

ปัญหาและการแก้ไข
1. เนื่องจากนักเรียนบางคนสอบไม่ผ่าน ดังนั้นจึงต้องให้สอบแก้ตัว